Zásady ochrany osobních údajů

preambule

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké typy Vašich osobních údajů (dále také jen „údaje“) zpracováváme pro jaké účely a v jakém rozsahu. Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů údaje, které provádíme, jak v rámci poskytování našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně vše jen jako „online nabídka“) .

Použité termíny nejsou genderově specifické.

Od 4. dubna 2023

Obsah

Odpovědný

Kamila Kastl
Komorovice 72
396 01 Humpolec
Česká republika

Emailová adresa:

moudrostlesa@seznam.cz

Otisk:

https://www.relaxing-energizing.com/webova-stranka-imprint/

Přehled zpracování

Následující přehled shrnuje druhy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a týká se subjektů údajů.

Typy zpracovávaných dat

 • inventární údaje.
 • Platební údaje.
 • Kontaktní údaje.
 • údaje o obsahu.
 • smluvní údaje.
 • údaje o používání.
 • Meta, komunikační a procedurální data.

Kategorie subjektů údajů

 • Zájemci.
 • komunikační partner.
 • uživatel.
 • obchodní a smluvní partneři.
 • žáci/studenti/účastníci.

účely zpracování

 • Poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu.
 • Kontaktní požadavky a komunikace.
 • Bezpečnostní opatření.
 • kancelářské a organizační postupy.
 • Řízení a reakce na dotazy.
 • zpětná vazba.
 • Marketing.
 • Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • infrastruktura informačních technologií.

Relevantní právní základy

Níže naleznete přehled právních základů GDPR, na základě kterých osobní údaje zpracováváme. Vezměte prosím na vědomí, že kromě ustanovení GDPR mohou ve vaší nebo naší zemi bydliště nebo bydliště platit národní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud jsou v jednotlivých případech relevantní konkrétnější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR) – Dotčená osoba udělila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel nebo pro několik konkrétních účelů.
 • Plnění smluvních a předsmluvních dotazů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) GDPR) – Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro realizaci před- proběhnou smluvní opatření, která jsou vyžadována na žádost subjektu údajů.
 • Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c) GDPR) – Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá odpovědná osoba.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR) – Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů odpovědné osoby nebo třetí strany, pokud nejsou zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které chránit osobní údaje vyžadují přednost.

Kromě nařízení o ochraně údajů GDPR se na národní referenční body mohou vztahovat také příslušné národní předpisy o ochraně údajů, kterými se také řídíme.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky, s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na realizaci a druhu, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i různým pravděpodobnostem výskytu a rozsahu zpracování. ohrožení práv a svobod fyzických osob zajistit úroveň ochrany přiměřenou riziku.

Opatření zahrnují zejména zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů řízením fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu, zadávání, zveřejňování, zajištění dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme nastavili postupy, které zajišťují výkon práv subjektu údajů, výmaz údajů a reakce na ohrožení údajů. Dále již zohledňujeme ochranu osobních údajů při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru a procesů v souladu se zásadou ochrany údajů, prostřednictvím návrhu technologie a prostřednictvím výchozího nastavení šetrného k ochraně údajů.

Šifrování TLS (https): Abychom ochránili vaše data přenášená prostřednictvím naší online nabídky, používáme šifrování TLS. Takto šifrovaná spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku vašeho prohlížeče.

vymazání dat

Námi zpracovávané údaje budou vymazány v souladu se zákonnými požadavky, jakmile bude váš souhlas se zpracováním odvolán nebo jiná oprávnění přestanou platit (např. pokud již neplatí účel zpracování těchto údajů nebo nejsou pro daný účel zapotřebí ). Pokud nebudou údaje vymazány, protože jsou nutné pro jiné, zákonem přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno na tyto účely. To znamená, že údaje budou zablokovány a nebudou zpracovávány pro jiné účely. Týká se to například údajů, které je nutné uchovávat z obchodních nebo daňových důvodů nebo jejichž uložení je nezbytné k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby.

Naše informace o ochraně údajů mohou obsahovat i další informace o ukládání a vymazávání údajů, které se týkají především příslušného zpracování.

Používání cookies

Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné paměťové poznámky, které ukládají informace na koncových zařízeních a čtou informace z koncových zařízení. Například pro uložení stavu přihlášení do uživatelského účtu, obsahu nákupního košíku v e-shopu, zpřístupňovaného obsahu nebo funkcí používaných v online nabídce. Soubory cookie lze také použít k různým účelům, například pro účely funkčnosti, bezpečnosti a pohodlí online nabídek a také pro vytváření analýz toků návštěvníků.

Poznámky k souhlasu:Cookies používáme v souladu s právními předpisy. Proto od uživatelů získáváme předchozí souhlas, s výjimkou případů, kdy to nevyžaduje zákon. Souhlas není nutný zejména v případě, kdy je ukládání a čtení informací, včetně souborů cookie, nezbytně nutné k tomu, aby byla uživatelům poskytnuta telemediální služba (tj. naše online nabídka), kterou si výslovně vyžádali. Mezi soubory cookie, které jsou nezbytně nutné, obvykle patří soubory cookie s funkcemi, které umožňují zobrazení a provozuschopnost online nabídky, vyrovnávání zátěže, zabezpečení, slouží k ukládání preferencí a možností výběru uživatelů nebo k podobným účelům souvisejícím s poskytováním hlavních a doplňkových funkcí online nabídky požadovaných uživateli. Odvolatelný souhlas je jasně sdělen uživatelům a obsahuje informace o příslušném použití cookies.

Poznámky k právním základům ochrany údajů:Právní základ ochrany údajů, na kterém zpracováváme osobní údaje uživatelů pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda žádáme uživatele o jejich souhlas. Pokud uživatelé souhlasí, právním základem pro zpracování vašich údajů je deklarovaný souhlas. V opačném případě budou údaje zpracovávané pomocí cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při komerčním provozování naší online nabídky a zlepšování její použitelnosti) nebo, pokud se tak děje v rámci plnění našich smluvních povinností, pokud je použití souborů cookie nezbytné k tomu, abychom mohli plnit smluvní závazky. Pro jaké účely cookies zpracováváme,

Doba uložení:  S ohledem na dobu uložení se rozlišují následující typy cookies:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace nebo relace):  Dočasné soubory cookie jsou vymazány nejpozději poté, co uživatel opustil online nabídku a uzavřel své koncové zařízení (např. prohlížeč nebo mobilní aplikaci).
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po uzavření koncového zařízení. Například lze uložit stav přihlášení nebo zobrazit preferovaný obsah přímo, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Stejně tak údaje o uživatelích shromážděné pomocí souborů cookie lze použít k měření dosahu. Pokud uživatelům neposkytneme výslovné informace o typu a době ukládání souborů cookie (např. při získávání souhlasu), měli by uživatelé předpokládat, že soubory cookie jsou trvalé a doba uložení může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání a námitce (opt-out): Uživatelé mohou udělený souhlas kdykoli odvolat a také vznést námitku proti zpracování v souladu s právními požadavky v čl. 21 DSGVO. Uživatelé mohou také vyjádřit svou námitku prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, například deaktivací používání cookies (což může také omezit funkčnost našich online služeb). Námitku proti používání cookies pro účely online marketingu lze vznést také prostřednictvím webových stránek https://optout.aboutads.info a https://www.youronlinechoices.com/ .

 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR).

Další informace o procesech, postupech a službách zpracování:

 • Zpracování údajů cookie na základě souhlasu:Používáme postup pro správu souhlasu s cookies, v jehož rámci se získává a uživatel spravuje a odvolává souhlas uživatele s používáním cookies nebo zpracováním a poskytovateli zmíněnými v rámci procedury správy souhlasu s cookies. Prohlášení o souhlasu je zde uloženo, aby se dotaz nemusel opakovat a bylo možné doložit souhlas v souladu se zákonnou povinností. Ukládání může probíhat na straně serveru a/nebo v cookie (tzv. opt-in cookie nebo pomocí srovnatelných technologií), aby bylo možné přiřadit souhlas uživateli nebo jeho zařízení. S výhradou individuálních informací o poskytovatelích služeb správy souborů cookie platí následující upozornění: Doba uchovávání souhlasu může být až dva roky. Pseudonymní identifikátor uživatele je vytvořen a uložen s okamžikem udělení souhlasu, informacemi o rozsahu souhlasu (např. jaké kategorie cookies a/nebo poskytovatelů služeb) a použitém prohlížeči, systému a koncovém zařízení;Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a) GDPR).
 • Soulad: správa souhlasu se soubory cookie; Poskytovatel služeb: Hostováno lokálně na našem serveru, žádné sdílení dat s třetími stranami; Web: https://compliance.io/ ; Zásady ochrany osobních údajů: https://complianz.io/legal/ ; Další informace: ID uživatele, jazyk a typy souhlasu a čas jejich odeslání jsou uloženy na serveru a v cookie na zařízení uživatele.

Obchodní úspěchy

Údaje našich smluvních a obchodních partnerů, např. zákazníků a zájemců (společně dále jen „smluvní partneři“) zpracováváme v rámci smluvních a srovnatelných právních vztahů a souvisejících opatření a v rámci komunikace se smluvními partnery (resp. předsmluvní), např. reagovat.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků. To zahrnuje zejména závazky poskytovat sjednané služby, veškeré povinnosti týkající se aktualizace a nápravy v případě záruky a jiných přerušení služeb. Kromě toho zpracováváme údaje pro ochranu našich práv a pro účely administrativních úkolů spojených s těmito povinnostmi a organizací společnosti. Kromě toho zpracováváme údaje na základě našich oprávněných zájmů v oblasti řádného a hospodárného obchodního řízení a bezpečnostních opatření k ochraně našich smluvních partnerů a našich obchodních operací před zneužitím, ohrožením jejich údajů, tajemství, informací a práv (např. telekomunikace, dopravní a další pomocné služby, jakož i subdodavatelé, banky, daňoví a právní poradci, poskytovatelé platebních služeb nebo finanční úřady). V rámci platného práva předáváme údaje smluvních partnerů třetím osobám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výše uvedené účely nebo pro splnění zákonných povinností. O dalších formách zpracování, např. pro marketingové účely, budou smluvní partneři informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

O tom, které údaje jsou pro výše uvedené účely vyžadovány, informujeme smluvní partnery před shromažďováním údajů nebo během něj, například v online formulářích, pomocí speciálních označení (například barev) nebo symbolů (například hvězdičky nebo podobně), nebo osobně.

Údaje mažeme po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných závazků, tj. v zásadě po 4 letech, pokud nejsou data uložena na zákaznickém účtu, např. po dobu, po kterou je nutné je uchovávat z důvodu zákonné archivace. Zákonná lhůta uchovávání je deset let pro dokumenty související s daňovým právem a pro obchodní knihy, inventury, zahajovací rozvahy, roční účetní závěrky, pracovní pokyny a další organizační dokumenty a účetní dokumenty potřebné k pochopení těchto dokumentů a šest let pro přijaté obchodní a obchodní dopisy a reprodukce zaslaných obchodních a obchodních dopisů. Období začíná koncem kalendářního roku, ve kterém byl proveden poslední zápis do knihy, inventury, zahajovací rozvahy,

Pokud k poskytování našich služeb využíváme poskytovatele nebo platformy třetích stran, platí ve vztahu mezi uživateli a poskytovateli podmínky a upozornění na ochranu údajů příslušných poskytovatelů nebo platforem třetích stran.

 

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o zásobách (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní spojení, faktury, historie plateb); Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníka).
 • Dotčené osoby: zainteresované strany; obchodní a smluvní partneři; žáci/studenti/účastníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a zákaznických služeb; požadavky na kontakt a komunikaci; kancelářské a organizační postupy; Řízení a reakce na dotazy.
 • Právní základ: Plnění smluvních a předsmluvních dotazů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) DSGVO); Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c) GDPR); Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).

Další informace o procesech, postupech a službách zpracování:

 • Vzdělávací a školicí služby:Údaje účastníků našich nabídek vzdělávání a školení (jednotně označovaných jako „učni“) zpracováváme, abychom jim mohli poskytovat naše vzdělávací služby. Zde zpracovávané údaje, druh, rozsah, účel a nutnost jejich zpracování se řídí základním smluvním a školicím vztahem. Formy zpracování zahrnují také hodnocení výkonu a hodnocení našich služeb a služeb učitelů. V rámci naší práce můžeme také shromažďovat speciální kategorie údajů, zde v konkrétní informace o zdravotním stavu stážistů a zpracováváme údaje odhalující etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení. Za tímto účelem v případě potřeby shromažďujeme,získat výslovný souhlas stážistů a stážistů a jinak zpracovávat zvláštní kategorie údajů pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování služeb školení, pro účely zdravotní péče, sociální ochrany nebo ochrany životně důležitých zájmů stážistů a stážistů;Právní základ: Plnění smluvních a předsmluvních dotazů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) DSGVO).

Poskytování online nabídky a webhostingu

Uživatelské údaje zpracováváme, abychom jim mohli poskytovat naše online služby. Za tímto účelem zpracováváme IP adresu uživatele, která je nezbytná pro přenos obsahu a funkcí našich online služeb do prohlížeče nebo koncového zařízení uživatele.

 • Typy zpracovávaných údajů: údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu); Meta, komunikační a procedurální údaje (např. IP adresy, časy, identifikační čísla, stav souhlasu); Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích).
 • Dotčené osoby: uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost; Infrastruktura informačních technologií (provoz a poskytování informačních systémů a technických zařízení (počítače, servery atd.)); Bezpečnostní opatření.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).

Další informace o procesech, postupech a službách zpracování:

 • Poskytování online nabídky na pronajatém úložném prostoru: K poskytování naší online nabídky využíváme úložný prostor, výpočetní kapacitu a software, které si pronajímáme od příslušného poskytovatele serveru (také nazývaného „webový hostitel“) nebo získáváme z jiného zdroje; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Sběr přístupových údajů a log souborů: Přístup k naší online nabídce je protokolován ve formě tzv. „server log files“. Adresa a název stahovaných webových stránek a souborů, datum a čas načtení, množství přenesených dat, upozornění na úspěšné načtení, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, odkazující URL (dříve navštívená stránka) a zpravidla , IP adresy a žádající poskytovatel patří. Soubory protokolu serveru lze využít na jedné straně k bezpečnostním účelům, např. k zamezení přetížení serveru (zejména v případě zneužitelných útoků, tzv. DDoS útoků) a na druhé straně k zajištění vytížení a stability serveru; Právní základy:Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Smazání dat: Informace ze souboru protokolu jsou uloženy po dobu maximálně 30 dnů a poté jsou smazány nebo anonymizovány. Údaje, jejichž další uložení je nutné pro účely evidence, jsou vyloučeny z vymazání, dokud nebude příslušný incident s konečnou platností objasněn.
 • WordPress.com: hosting a software pro vytváření, poskytování a provozování webových stránek, blogů a dalších online nabídek; Poskytovatel služeb: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irsko; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Web: https://wordpress.com ; Prohlášení o ochraně údajů: https://automattic.com/de/privacy/ ; Smlouva o zpracování objednávky: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/ .

Správa kontaktů a žádostí

Při kontaktu s námi (např. poštou, kontaktním formulářem, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí), jakož i v rámci stávajících uživatelských a obchodních vztahů, jsou údaje o žádající osobě zpracovávány v rozsahu nezbytném pro zodpovězení kontaktu. žádost a jakákoli požadovaná opatření.

 • Typy zpracovávaných údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích); Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu); Meta, komunikační a procedurální údaje (např. IP adresy, časy, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Dotčené osoby: komunikační partneři.
 • Účely zpracování: požadavky na kontakt a komunikace; řízení a odpovídání na dotazy; Zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Plnění smluvních a předsmluvních dotazů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) DSGVO).

Další informace o procesech, postupech a službách zpracování:

 • Kontaktní formulář: Pokud nás uživatelé kontaktují prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, zpracováváme údaje, které nám byly v této souvislosti sděleny, za účelem zpracování sdělené žádosti; Právní základ: Plnění smluvních a předsmluvních dotazů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).

Přítomnost na sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme uživatelská data za účelem komunikace s tam aktivními uživateli nebo poskytování informací o nás.

Rádi bychom upozornili, že uživatelská data mohou být zpracovávána mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože by to mohlo například ztížit vymáhání práv uživatele.

Údaje o uživatelích jsou dále obvykle zpracovávány v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě uživatelského chování az toho vyplývajících zájmů uživatelů lze například vytvářet uživatelské profily. Uživatelské profily lze zase použít například k umístění reklam uvnitř i vně sítí, které pravděpodobně odpovídají zájmům uživatele. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle ukládány na počítačích uživatelů, ve kterých se ukládá chování uživatelů a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být data také ukládána do uživatelských profilů nezávisle na zařízeních používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Pro podrobný popis příslušných forem zpracování a možnosti vznést námitku (opt-out) odkazujeme na prohlášení o ochraně údajů a informace poskytnuté provozovateli příslušných sítí.

Také v případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů bychom rádi upozornili, že tato lze nejefektivněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijímat vhodná opatření a poskytovat informace přímo. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

 • Typy zpracovávaných údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích); Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu); Meta, komunikační a procedurální údaje (např. IP adresy, časy, identifikační čísla, stav souhlasu).
 • Dotčené osoby: uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: požadavky na kontakt a komunikace; Zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); Marketing.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).

Další informace o procesech, postupech a službách zpracování:

 • Instagram: sociální síť; Poskytovatel služeb: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Web: https://www.instagram.com ; Zásady ochrany osobních údajů: https://instagram.com/about/legal/privacy .
 • Facebookové stránky: Profily v rámci sociální sítě Facebook – jsme společně se společností Meta Platforms Ireland Limited odpovědní za shromažďování (nikoli však další zpracování) údajů od návštěvníků naší facebookové stránky (tzv. „fanouškovská stránka“). Tato data zahrnují informace o typech obsahu, který uživatelé prohlížejí nebo s ním interagují, nebo o akcích, které provádějí (viz „Věci, které děláte a poskytujete vy a ostatní“ v Zásadách dat Facebooku: https: // www.facebook.com/policy ) , jakož i informace o zařízeních, která uživatelé používají (např. IP adresy, operační systém, typ prohlížeče, jazyková nastavení, data souborů cookie; viz „Informace o zařízení“ v zásadách dat Facebooku:https://www.facebook.com/policy ). Jak je vysvětleno v Zásadách údajů Facebooku v části „Jak tyto informace používáme?“, Facebook také shromažďuje a používá informace k poskytování analytických služeb nazývaných „Statistiky stránek“ provozovatelům stránek, aby mohli získat přehled o tom, jak lidé používají své stránky a interagovat s obsahem s nimi spojeným. S Facebookem jsme uzavřeli zvláštní smlouvu („Page Insights Information“, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), ve kterém je upraveno zejména, jaká bezpečnostní opatření musí Facebook dodržovat a ve kterém Facebook deklaroval ochotu plnit práva subjektu údajů (tzn. uživatelé mohou např. zasílat informace nebo žádosti o smazání přímo Facebooku). Práva uživatelů (zejména na informace, smazání, námitky a stížnosti u příslušného dozorového úřadu) nejsou smlouvami s Facebookem omezena. Další informace naleznete v „Information on page insights“ ( https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ); Poskytovatel služeb: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; Právní základy:Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Web: https://www.facebook.com ; Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy ; Standardní smluvní doložky (zajišťující úroveň ochrany údajů při zpracování ve třetích zemích): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ; Další informace: Smlouva o společném ovládání: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_dataSpolečná kontrola je omezena na shromažďování a přenos dat společnosti Meta Platforms Ireland Limited, společnosti se sídlem v EU. Další zpracování údajů je výhradní odpovědností Meta Platforms Ireland Limited, což se týká zejména předávání údajů mateřské společnosti Meta Platforms, Inc. v USA (na základě smlouvy mezi Meta Platforms Ireland Limited a Meta Platforms, Inc. uzavřela standardní smluvní doložky).
 • YouTube: sociální síť a video platforma; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy ; Možnost námitky (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated .

Pluginy a vestavěné funkce a obsah

Do naší online nabídky integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“), mohou to být například grafiky, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen jako „obsah“).

Integrace vždy předpokládá, že externí poskytovatelé tohoto obsahu zpracují IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče. Pro zobrazení tohoto obsahu nebo funkcí je tedy vyžadována IP adresa. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají pouze IP adresu k doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také používat takzvané pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako „web beacons“) pro statistické nebo marketingové účely. „Pixelové značky“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu.

 • Typy zpracovávaných údajů: údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu); Meta, komunikační a procedurální údaje (např. IP adresy, časy, identifikační čísla, stav souhlasu); Údaje o zásobách (např. jména, adresy); Kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); Údaje o obsahu (např. záznamy v online formulářích).
 • Dotčené osoby: uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).

Další informace o procesech, postupech a službách zpracování:

 • Google Fonts (poskytované na našem vlastním serveru): Poskytování souborů písem za účelem uživatelsky přívětivé prezentace naší online nabídky; Poskytovatel služeb: Písma Google jsou hostována na našem serveru, společnosti Google nejsou přenášena žádná data; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR).
 • Písma Google (získáno ze serveru Google):Získávání písem (a symbolů) za účelem technicky bezpečného, bezúdržbového a efektivního používání písem a symbolů s ohledem na aktuálnost a časy načítání, jejich jednotné zastoupení a zohlednění případných licenčních omezení. Poskytovatel písem je informován o IP adrese uživatele, aby bylo možné písma zpřístupnit v prohlížeči uživatele. Kromě toho jsou přenášena technická data (nastavení jazyka, rozlišení obrazovky, operační systém, použitý hardware), která jsou nezbytná pro poskytování písem v závislosti na použitých zařízeních a technickém prostředí. Tyto údaje mohou být zpracovány na serveru poskytovatele písem v USA – Při návštěvě naší online nabídky odešle prohlížeč uživatele HTTP požadavky svého prohlížeče na webové API Google Fonts (tj. softwarové rozhraní pro načítání písem). Webové API Google Fonts poskytuje uživatelům kaskádové styly Google Fonts (CSS) a poté písma specifikovaná v CCS. Tyto požadavky HTTP zahrnují (1) IP adresu, kterou příslušný uživatel používá pro přístup k internetu, (2) požadovanou adresu URL na serveru Google a (3) HTTP hlavičky, včetně uživatelského agenta, který popisuje prohlížeč a operační systém. verze návštěvníků webu a také odkazující URL (tj. webová stránka, na které se má zobrazovat písmo Google). IP adresy nejsou protokolovány ani ukládány na serverech Google a nejsou analyzovány. Webové rozhraní API Google Fonts zaznamenává podrobnosti požadavků HTTP (požadovaná adresa URL, uživatelský agent a adresa URL referreru). Přístup k těmto údajům je omezen a přísně kontrolován. Požadovaná adresa URL identifikuje rodiny písem, pro které chce uživatel stáhnout písma. Tato data jsou zaprotokolována, aby Google mohl určit, jak často je konkrétní rodina písem požadována. Webové rozhraní Google Fonts API vyžaduje, aby uživatelský agent přizpůsobil písmo generované pro každý typ prohlížeče. User-agent je protokolován primárně pro ladění a používá se ke generování souhrnných statistik používání, které měří popularitu rodiny písem. Tyto souhrnné statistiky využití jsou publikovány na stránce Google Fonts Analytics. Nakonec se zaprotokoluje adresa URL referreru, takže data lze použít pro údržbu produkce a na základě počtu požadavků na písma lze vygenerovat souhrnnou zprávu o nejvyšších integracích. Podle svých vlastních informací nepoužívá Google žádné informace shromážděné službou Google Fonts k vytváření profilů koncových uživatelů nebo k umístění cílených reklam;Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Web: https://fonts.google.com/ ; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy ; Další informace: https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=de .
 • Videa YouTube: obsah videa; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR); Web: https://www.youtube.com ; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy ; Možnost námitky (opt-out): opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , nastavení pro zobrazování reklam: https://adssettings.google.com/authenticated .

Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně údajů. Prohlášení o ochraně údajů upravíme, jakmile to změny v námi prováděném zpracování údajů vyžadují. Jakmile budou změny vyžadovat vaši spolupráci (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení, budeme vás informovat.

Pokud v tomto prohlášení o ochraně údajů poskytujeme adresy a kontaktní údaje společností a organizací, vezměte prosím na vědomí, že adresy se mohou v průběhu času měnit, a než nás budete kontaktovat, požádejte vás o kontrolu informací.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR různá práva, která vyplývají zejména z čl. 15 až 21 GDPR:

 • Právo vznést námitku: Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm.e nebo f GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.
 • Právo na odvolání souhlasu: Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
 • Právo na informace: Máte právo požadovat potvrzení, zda jsou dotyčné údaje zpracovávány, a požadovat informace o těchto údajích, jakož i další informace a kopii údajů v souladu se zákonnými požadavky.
 • Právo na opravu: V souladu se zákonnými požadavky máte právo požadovat doplnění údajů, které se vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz a omezení zpracování: Máte právo v souladu se zákonnými požadavky požadovat okamžité vymazání údajů, které se Vás týkají, nebo případně požadovat omezení zpracování údajů v souladu se zákonnými požadavky.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli v souladu se zákonnými požadavky, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě.
 • Stížnost u dozorového úřadu: Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení , pokud se domníváte, že zpracováním údajů, které se Vás týkají, dochází k porušení ustanovení GDPR.

Vytvořeno pomocí bezplatného generátoru ochrany dat.de od Dr. Thomas Schwenke

Datenschutzerklärung

Präambel

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als "Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, in mobilen Applikationen sowie innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als "Onlineangebot“).

Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch.

Stand: 4. April 2023

Inhaltsübersicht

Verantwortlicher

Kamila Kastl
Komorovice 72
396 01 Humpolec
Česká republika

E-Mail-Adresse:

moudrostlesa@seznam.cz

Impressum:

https://www.relaxing-energizing.com/webova-stranka-imprint/

Übersicht der Verarbeitungen

Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke ihrer Verarbeitung zusammen und verweist auf die betroffenen Personen.

Arten der verarbeiteten Daten

 • Bestandsdaten.
 • Zahlungsdaten.
 • Kontaktdaten.
 • Inhaltsdaten.
 • Vertragsdaten.
 • Nutzungsdaten.
 • Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten.

Kategorien betroffener Personen

 • Interessenten.
 • Kommunikationspartner.
 • Nutzer.
 • Geschäfts- und Vertragspartner.
 • Schüler/ Studenten/ Teilnehmer.

Zwecke der Verarbeitung

 • Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice.
 • Kontaktanfragen und Kommunikation.
 • Sicherheitsmaßnahmen.
 • Büro- und Organisationsverfahren.
 • Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Informationstechnische Infrastruktur.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Rechtsgrundlagen der DSGVO, auf deren Basis wir personenbezogene Daten verarbeiten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass neben den Regelungen der DSGVO nationale Datenschutzvorgaben in Ihrem bzw. unserem Wohn- oder Sitzland gelten können. Sollten ferner im Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich sein, teilen wir Ihnen diese in der Datenschutzerklärung mit.

 • Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO) - Die betroffene Person hat ihre Einwilligung in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen spezifischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
 • Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) - Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
 • Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.
 • Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

Neben den Datenschutzbestimmungen der DSGVO können bei nationalen Bezugspunkten auch die jeweiligen nationalen Datenschutzbestimmungen gelten, die wir ebenfalls befolgen.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen und elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, die Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen.

TLS-Verschlüsselung (https): Um Ihre via unserem Online-Angebot übermittelten Daten zu schützen, nutzen wir eine TLS-Verschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix https:// in der Adresszeile Ihres Browsers.

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden oder sonstige Erlaubnisse entfallen (z.B. wenn der Zweck der Verarbeitung dieser Daten entfallen ist oder sie für den Zweck nicht erforderlich sind). Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt. D.h., die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen oder deren Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person erforderlich ist.

Unsere Datenschutzhinweise können ferner weitere Angaben zu der Aufbewahrung und Löschung von Daten beinhalten, die für die jeweiligen Verarbeitungen vorrangig gelten.

Einsatz von Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, bzw. sonstige Speichervermerke, die Informationen auf Endgeräten speichern und Informationen aus den Endgeräten auslesen. Z.B. um den Login-Status in einem Nutzerkonto, einen Warenkorbinhalt in einem E-Shop, die aufgerufenen Inhalte oder verwendete Funktionen eines Onlineangebotes speichern. Cookies können ferner zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden, z.B. zu Zwecken der Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Komfort von Onlineangeboten sowie der Erstellung von Analysen der Besucherströme.

Hinweise zur Einwilligung: Wir setzen Cookies im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften ein. Daher holen wir von den Nutzern eine vorhergehende Einwilligung ein, außer wenn diese gesetzlich nicht gefordert ist. Eine Einwilligung ist insbesondere nicht notwendig, wenn das Speichern und das Auslesen der Informationen, also auch von Cookies, unbedingt erforderlich sind, um dem den Nutzern einen von ihnen ausdrücklich gewünschten Telemediendienst (also unser Onlineangebot) zur Verfügung zu stellen. Zu den unbedingt erforderlichen Cookies gehören in der Regel Cookies mit Funktionen, die der Anzeige und Lauffähigkeit des Onlineangebotes , dem Lastausgleich, der Sicherheit, der Speicherung der Präferenzen und Auswahlmöglichkeiten der Nutzer oder ähnlichen mit der Bereitstellung der Haupt- und Nebenfunktionen des von den Nutzern angeforderten Onlineangebotes zusammenhängenden Zwecken dienen. Die widerrufliche Einwilligung wird gegenüber den Nutzern deutlich kommuniziert und enthält die Informationen zu der jeweiligen Cookie-Nutzung.

Hinweise zu datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen: Auf welcher datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage wir die personenbezogenen Daten der Nutzer mit Hilfe von Cookies verarbeiten, hängt davon ab, ob wir Nutzer um eine Einwilligung bitten. Falls die Nutzer einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte Einwilligung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an einem betriebswirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes und Verbesserung seiner Nutzbarkeit) verarbeitet oder, wenn dies im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erfolgt, wenn der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Zu welchen Zwecken die Cookies von uns verarbeitet werden, darüber klären wir im Laufe dieser Datenschutzerklärung oder im Rahmen von unseren Einwilligungs- und Verarbeitungsprozessen auf.

Speicherdauer: Im Hinblick auf die Speicherdauer werden die folgenden Arten von Cookies unterschieden:

 • Temporäre Cookies (auch: Session- oder Sitzungs-Cookies): Temporäre Cookies werden spätestens gelöscht, nachdem ein Nutzer ein Online-Angebot verlassen und sein Endgerät (z.B. Browser oder mobile Applikation) geschlossen hat.
 • Permanente Cookies: Permanente Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Endgerätes gespeichert. So können beispielsweise der Login-Status gespeichert oder bevorzugte Inhalte direkt angezeigt werden, wenn der Nutzer eine Website erneut besucht. Ebenso können die mit Hilfe von Cookies erhobenen Daten der Nutzer zur Reichweitenmessung verwendet werden. Sofern wir Nutzern keine expliziten Angaben zur Art und Speicherdauer von Cookies mitteilen (z. B. im Rahmen der Einholung der Einwilligung), sollten Nutzer davon ausgehen, dass Cookies permanent sind und die Speicherdauer bis zu zwei Jahre betragen kann.

Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Nutzer können die von ihnen abgegebenen Einwilligungen jederzeit widerrufen und zudem einen Widerspruch gegen die Verarbeitung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Art. 21 DSGVO einlegen. Nutzer können ihren Widerspruch auch über die Einstellungen ihres Browsers erklären, z.B. durch Deaktivierung der Verwendung von Cookies (wobei dadurch auch die Funktionalität unserer Online-Dienste eingeschränkt sein kann). Ein Widerspruch gegen die Verwendung von Cookies zu Online-Marketing-Zwecken kann auch über die Websites https://optout.aboutads.info und https://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden.

 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: Wir setzen ein Verfahren zum Cookie-Einwilligungs-Management ein, in dessen Rahmen die Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz von Cookies, bzw. der im Rahmen des Cookie-Einwilligungs-Management-Verfahrens genannten Verarbeitungen und Anbieter eingeholt sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden können. Hierbei wird die Einwilligungserklärung gespeichert, um deren Abfrage nicht erneut wiederholen zu müssen und die Einwilligung entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung nachweisen zu können. Die Speicherung kann serverseitig und/oder in einem Cookie (sogenanntes Opt-In-Cookie, bzw. mithilfe vergleichbarer Technologien) erfolgen, um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Gerät zuordnen zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu den Anbietern von Cookie-Management-Diensten, gelten die folgenden Hinweise: Die Dauer der Speicherung der Einwilligung kann bis zu zwei Jahren betragen. Hierbei wird ein pseudonymer Nutzer-Identifikator gebildet und mit dem Zeitpunkt der Einwilligung, Angaben zur Reichweite der Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies und/oder Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und verwendeten Endgerät gespeichert; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
 • Complianz: Cookie-Einwilligungs-Management; Dienstanbieter: Lokal auf unserem Server gehostet, keine Datenweitergabe an Dritte; Website: https://complianz.io/; Datenschutzerklärung: https://complianz.io/legal/; Weitere Informationen: Es werden eine individuelle Nutzer-ID, Sprache sowie Arten der Einwilligungen und der Zeitpunkt ihrer Abgabe serverseitig und im Cookie auf dem Gerät der Nutzer gespeichert.

Geschäftliche Leistungen

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als "Vertragspartner") im Rahmen von vertraglichen und vergleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen Maßnahmen und im Rahmen der Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beantworten.

Wir verarbeiten diese Daten, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dazu gehören insbesondere die Verpflichtungen zur Erbringung der vereinbarten Leistungen, etwaige Aktualisierungspflichten und Abhilfe bei Gewährleistungs- und sonstigen Leistungsstörungen. Darüber hinaus verarbeiten wir die Daten zur Wahrung unserer Rechte und zum Zwecke der mit diesen Pflichten verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie der Unternehmensorganisation. Darüber hinaus verarbeiten wir die Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer ordnungsgemäßen und betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung sowie an Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz unserer Vertragspartner und unseres Geschäftsbetriebes vor Missbrauch, Gefährdung ihrer Daten, Geheimnisse, Informationen und Rechte (z.B. zur Beteiligung von Telekommunikations-, Transport- und sonstigen Hilfsdiensten sowie Subunternehmern, Banken, Steuer- und Rechtsberatern, Zahlungsdienstleistern oder Finanzbehörden). Im Rahmen des geltenden Rechts geben wir die Daten von Vertragspartnern nur insoweit an Dritte weiter, als dies für die vorgenannten Zwecke oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Über weitere Formen der Verarbeitung, z.B. zu Marketingzwecken, werden die Vertragspartner im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert.

Welche Daten für die vorgenannten Zwecke erforderlich sind, teilen wir den Vertragspartnern vor oder im Rahmen der Datenerhebung, z.B. in Onlineformularen, durch besondere Kennzeichnung (z.B. Farben) bzw. Symbole (z.B. Sternchen o.ä.), oder persönlich mit.

Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, d.h., grundsätzlich nach Ablauf von 4 Jahren, es sei denn, dass die Daten in einem Kundenkonto gespeichert werden, z.B., solange sie aus gesetzlichen Gründen der Archivierung aufbewahrt werden müssen. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist beträgt bei steuerrechtlich relevanten Unterlagen sowie bei Handelsbüchern, Inventaren, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüssen, die zum Verständnis dieser Unterlagen erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen und Buchungsbelegen zehn Jahre sowie bei empfangenen Handels- und Geschäftsbriefen und Wiedergaben der abgesandten Handels- und Geschäftsbriefe sechs Jahre. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind.

Soweit wir zur Erbringung unserer Leistungen Drittanbieter oder Plattformen einsetzen, gelten im Verhältnis zwischen den Nutzern und den Anbietern die Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter oder Plattformen.

 

 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
 • Betroffene Personen: Interessenten; Geschäfts- und Vertragspartner; Schüler/ Studenten/ Teilnehmer.
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Kontaktanfragen und Kommunikation; Büro- und Organisationsverfahren; Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Bildungs- und Schulungsleistungen: Wir verarbeiten die Daten der Teilnehmer unserer Bildungs- und Schulungsangebote (einheitlich bezeichnet als "Aus- und Fortzubildende“), um ihnen gegenüber unsere Schulungsleistungen erbringen zu können. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang, der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertrags- und Schulungsverhältnis. Zu den Verarbeitungsformen gehören auch die Leistungsbewertung und die Evaluation unserer Leistungen sowie jener der Lehrenden. In Rahmen unserer Tätigkeit können wir ferner besondere Kategorien von Daten, hier insbesondere Angaben zur Gesundheit der Aus- und Fortzubildenden sowie Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen hervorgehen, verarbeiten. Hierzu holen wir, sofern erforderlich, eine ausdrückliche Einwilligung der Aus- und Fortzubildenden ein und verarbeiten die besonderen Kategorien von Daten ansonsten nur, wenn es zur Erbringung der Schulungsleistungen, zu Zwecken der Gesundheitsvorsorge, des Sozialschutzes oder des Schutzes lebensnotwendiger Interessen der Aus- und Fortzubildenden erforderlich ist; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).

Bereitstellung des Onlineangebotes und Webhosting

Wir verarbeiten die Daten der Nutzer, um ihnen unsere Online-Dienste zur Verfügung stellen zu können. Zu diesem Zweck verarbeiten wir die IP-Adresse des Nutzers, die notwendig ist, um die Inhalte und Funktionen unserer Online-Dienste an den Browser oder das Endgerät der Nutzer zu übermitteln.

 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; Informationstechnische Infrastruktur (Betrieb und Bereitstellung von Informationssystemen und technischen Geräten (Computer, Server etc.).); Sicherheitsmaßnahmen.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Bereitstellung Onlineangebot auf gemietetem Speicherplatz: Für die Bereitstellung unseres Onlineangebotes nutzen wir Speicherplatz, Rechenkapazität und Software, die wir von einem entsprechenden Serveranbieter (auch "Webhoster" genannt) mieten oder anderweitig beziehen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Der Zugriff auf unser Onlineangebot wird in Form von so genannten "Server-Logfiles" protokolliert. Zu den Serverlogfiles können die Adresse und Name der abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören. Die Serverlogfiles können zum einen zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt werden, z.B., um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken) und zum anderen, um die Auslastung der Server und ihre Stabilität sicherzustellen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Löschung von Daten: Logfile-Informationen werden für die Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht oder anonymisiert. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
 • WordPress.com: Hosting und Software für die Erstellung, Bereitstellung und den Betrieb von Websites, Blogs und anderen Onlineangeboten; Dienstanbieter: Aut O’Mattic A8C Irland Ltd., Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl, Dublin, D02 AY86, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://wordpress.com; Datenschutzerklärung: https://automattic.com/de/privacy/; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Kontakt- und Anfragenverwaltung

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Post, Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via soziale Medien) sowie im Rahmen bestehender Nutzer- und Geschäftsbeziehungen werden die Angaben der anfragenden Personen verarbeitet soweit dies zur Beantwortung der Kontaktanfragen und etwaiger angefragter Maßnahmen erforderlich ist.

 • Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Kommunikationspartner.
 • Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation; Verwaltung und Beantwortung von Anfragen; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Kontaktformular: Wenn Nutzer über unser Kontaktformular, E-Mail oder andere Kommunikationswege mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir die uns in diesem Zusammenhang mitgeteilten Daten zur Bearbeitung des mitgeteilten Anliegens; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Präsenzen in sozialen Netzwerken (Social Media)

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und verarbeiten in diesem Rahmen Daten der Nutzer, um mit den dort aktiven Nutzern zu kommunizieren oder um Informationen über uns anzubieten.

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte.

Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. anhand des Nutzungsverhaltens und sich daraus ergebender Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen und Angaben der Betreiber der jeweiligen Netzwerke.

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden.

 • Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Marketing.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Instagram: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Meta Platforms Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-Seiten: Profile innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook - Wir sind gemeinsam mit Meta Platforms Ireland Limited für die Erhebung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite (sog. "Fanpage") verantwortlich. Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte und bereitgestellte Dinge“ in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen“ in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy). Wie in der Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?“ erläutert, erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so genannte "Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbundenen Inhalten interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Informationen zu Seiten-Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. Weitere Hinweise finden sich in den "Informationen zu Seiten-Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Weitere Informationen: Vereinbarung gemeinsamer Verantwortlichkeit: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung durch und Übermittlung von Daten an Meta Platforms Ireland Limited, ein Unternehmen mit Sitz in der EU. Die weitere Verarbeitung der Daten liegt in der alleinigen Verantwortung von Meta Platforms Ireland Limited, was insbesondere die Übermittlung der Daten an die Muttergesellschaft Meta Platforms, Inc. in den USA betrifft (auf der Grundlage der zwischen Meta Platforms Ireland Limited und Meta Platforms, Inc. geschlossenen Standardvertragsklauseln).
 • YouTube: Soziales Netzwerk und Videoplattform; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.

Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Stadtpläne handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als "Inhalte”).

Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. IP-Adressen, Zeitangaben, Identifikationsnummern, Einwilligungsstatus); Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

 • Google Fonts (Bereitstellung auf eigenem Server): Bereitstellung von Schriftarten-Dateien zwecks einer nutzerfreundlichen Darstellung unseres Onlineangebotes; Dienstanbieter: Die Google Fonts werden auf unserem Server gehostet, es werden keine Daten an Google übermittelt; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Google Fonts (Bezug vom Google Server): Bezug von Schriften (und Symbolen) zum Zwecke einer technisch sicheren, wartungsfreien und effizienten Nutzung von Schriften und Symbolen im Hinblick auf Aktualität und Ladezeiten, deren einheitliche Darstellung und Berücksichtigung möglicher lizenzrechtlicher Beschränkungen. Dem Anbieter der Schriftarten wird die IP-Adresse des Nutzers mitgeteilt, damit die Schriftarten im Browser des Nutzers zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus werden technische Daten (Spracheinstellungen, Bildschirmauflösung, Betriebssystem, verwendete Hardware) übermittelt, die für die Bereitstellung der Schriften in Abhängigkeit von den verwendeten Geräten und der technischen Umgebung notwendig sind. Diese Daten können auf einem Server des Anbieters der Schriftarten in den USA verarbeitet werden - Beim Besuch unseres Onlineangebotes senden die Browser der Nutzer ihre Browser HTTP-Anfragen an die Google Fonts Web API (d.h. eine Softwareschnittstelle für den Abruf der Schriftarten). Die Google Fonts Web API stellt den Nutzern die Cascading Style Sheets (CSS) von Google Fonts und danach die in der CCS angegebenen Schriftarten zur Verfügung. Zu diesen HTTP-Anfragen gehören (1) die vom jeweiligen Nutzer für den Zugriff auf das Internet verwendete IP-Adresse, (2) die angeforderte URL auf dem Google-Server und (3) die HTTP-Header, einschließlich des User-Agents, der die Browser- und Betriebssystemversionen der Websitebesucher beschreibt, sowie die Verweis-URL (d.h. die Webseite, auf der die Google-Schriftart angezeigt werden soll). IP-Adressen werden weder auf Google-Servern protokolliert noch gespeichert und sie werden nicht analysiert. Die Google Fonts Web API protokolliert Details der HTTP-Anfragen (angeforderte URL, User-Agent und Verweis-URL). Der Zugriff auf diese Daten ist eingeschränkt und streng kontrolliert. Die angeforderte URL identifiziert die Schriftfamilien, für die der Nutzer Schriftarten laden möchte. Diese Daten werden protokolliert, damit Google bestimmen kann, wie oft eine bestimmte Schriftfamilie angefordert wird. Bei der Google Fonts Web API muss der User-Agent die Schriftart anpassen, die für den jeweiligen Browsertyp generiert wird. Der User-Agent wird in erster Linie zum Debugging protokolliert und verwendet, um aggregierte Nutzungsstatistiken zu generieren, mit denen die Beliebtheit von Schriftfamilien gemessen wird. Diese zusammengefassten Nutzungsstatistiken werden auf der Seite „Analysen“ von Google Fonts veröffentlicht. Schließlich wird die Verweis-URL protokolliert, sodass die Daten für die Wartung der Produktion verwendet und ein aggregierter Bericht zu den Top-Integrationen basierend auf der Anzahl der Schriftartenanfragen generiert werden kann. Google verwendet laut eigener Auskunft keine der von Google Fonts erfassten Informationen, um Profile von Endnutzern zu erstellen oder zielgerichtete Anzeigen zu schalten; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://fonts.google.com/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Weitere Informationen: https://developers.google.com/fonts/faq/privacy?hl=de.
 • YouTube-Videos: Videoinhalte; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.youtube.com; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated.

Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.

Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen.

Rechte der betroffenen Personen

Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:

 • Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
 • Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
 • Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
 • Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
 • Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
 • Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.
 • Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstößt.

Erstellt mit kostenlosem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke